23 de febrer. Ni discriminació. Ni exclusió. Tenim dret a tenir drets.

12 MESURES URGENTS PER LA DIGNITAT DELS I LES MIGRANTS
Tenim dret a tenir drets!

Alguns ciutadans es troben sotmesos a una sèrie de normes legals diferents a les de la resta de persones amb motiu del seu origen. La Llei d'Estrangeria, des de la seva primera versió de 1.985 ha establert requisits cada vegada més difícils, allunyats de la realitat social i de vegades impossibles de complir per a qui pretengui establir-se legalment a Espanya. A més, s'han multiplicat els controls de documentació arbitrari, les detencions discriminatòries, l'internament i les expulsions en condicions que vulneren els tractats Internacionals subscrits per Espanya en matèria d'asil i Drets Humans.

Mentre les condicions de vida dels ciutadans migrants són cada vegada més difícils, les administracions segueixen prioritzant les inversions en polítiques de control davant de la despesa social. Els darrers canvis legislatius han anat adreçats a evitar l'entrada, dificultar la permanència i facilitar l'expulsió de les persones migrants que es troben a Espanya, en comptes de destinar recursos a la millora de les condicions de vida dels ciutadans, migrants o no, cada vegada més precàries.

Juntament amb això, proliferen els discursos que tracten la immigració i als immigrants com “un problema”. Es tracta a l'immigrant com a enemic perillós, delinqüent, probable terrorista, invasor… i d'aquesta manera es fomenta en el conjunt de la ciutadania la por i la sensació d'inseguretat, amb l'objectiu d'assegurar-se una població dòcil i summisa, disposada a treballar en pitjors condicions que la població autòctona.

El racisme institucional fomenta racisme social i produeix la marginació de la població migrant en el pla legal, laboral, social, educatiu, d'habitatge, etc., permetent i augmentant l'explotació laboral.

En aquest sentit, l'Estat Espanyol no és una excepció dins d'Europa. Les polítiques migratòries de la UE, a la vegada que es centren en la lluita contra la immigració "il·legal", tracten de promocionar las migracions regulars i temporals subordinades a les necessitats del mercat de treball europeu, demostrant una concepció purament utilitarista i instrumental de la immigració. No es tenen en compte les profundes desigualtats econòmiques, injustícies socials, fams i guerres, origen dels actuals processos migratoris. I d'aquesta manera es nega a milions de persones el dret humà fonamental de buscar una vida digna independentment del seu lloc de naixement.

Aquesta política degrada i envileix el conjunt de la societat. Per això, des de la convicció racional i ètica de la igualtat de les persones i la universalitat dels drets, les organitzacions i persones que subscribim aquest escrit afirmem el DRET A TENIR DRETS de les persones migrants. Amb aquest objectiu i mentre continuem treballant per a la necessària derogació de la Llei d'Estrangeria, exigimo al proper GOVERN D'ESPANYA l'adopció de les següents

12 Mesures Urgents per la Dignitat dels i les migrants:

A) REGULARITZACIÓ IMMEDIATA I GARANTIES A LA RESIDÈNCIA I VIDA FAMILIAR

1.- Nou procés de regularització no condicionat al contracte de treball Obertura d'un procés de regularització que garanteixi el permís de residència i treball per a totes les persones migrants "sense papers" que habiten en el territori espanyol, sense condicionar-lo a l'exigència d'un contracte de treball previ, a fi d'acabar amb l'explotació laboral i la corrupció que comporta aquesta exigència.

2.- Adaptació a la realitat dels requisits per acollir-se a l'arrelament social:
- reducció a un any el temps d'estada exigit
- que el fet de tenir una ordre d'expulsió per causes administratives no sigui un impediment per obtenir l'arrelament
- no subordinació de la seva concessió a la possessió d'un contracte de treball
- eliminació dels requisits d'impossible compliment (com, per exemple, el certificat de penals de nacionals de països sense ambaixada a Espanya) o que signifiquin discriminació o un tracte degradant per a l'immigrant (com determinades proves mèdiques).
- facilitar de la regularització de persones amb fills nascuts a Espanya.

3.- Flexibilització dels requisits per a acollir-se a l'arrelament laboral. Atorgament de l'arrelament laboral a tota persona que per qualsevol mitjà de prova vàlid en dret acrediti l'existència d'una o diverses relacions laborals que sumin un període igual o superior a sis mesos.

4.- Flexibilització dels requisits per a la tramitació de la reagrupació familiar adaptant-les a la realitat del mercat laboral i d'habitatge d'Espanya, garantint sobretot, el dret fonamental de viure en família, així com el dret a treballar dels familiars reagrupats .

5.- Garantia dels drets laborals i de vida familiar dels treballadors temporers contractats en origen. Establir una política de contractació estable que garanteixi la igualtat de drets, la reagrupació familiar i la possibilitat de residència estable a Europa. Creació de comissions independents d'investigació i control del compliment dels drets laborals fins que això succeeixi.

6.- Augment significatiu dels recursos per garantir l'accés a la informació per a donar una resposta àgil i eficaç als tràmits administratius que afecten als immigrants (arrelament, renovació, homologació de títols, etc.), així com garantir una assistència real i efectiva dels lletrats del torn d'ofici quan correspongui.

B) CESSAMENT DELS ABUSOS POLICIALS I LA DISCRIMINACIÓ
7.- tancament dels Centres d'Internament per a Estrangers. Creació de comissions independents d'investigació i seguiment (formada per organitzacions de defensa dels Drets Humans) fins al seu tancament definitiu.

8.- Derogació del Protocol d'actuació aprovat a Setembre de 2.007 per a les repatriacions i el trasllat de detinguts per via aèria i/o marítima.

9.- Ordre immediata de paralitzar tota actuació arbitrària en relació als controls de documentació, les detencions, el segrest de passaports i les expulsions que pateix la població immigrant, especialment en el cas dels menors d'edat.
I prohibició d'iniciar expedients d'expulsió a qui denuncii irregularitats laborals, abusos policials o agressions xenòfobes, així com a les víctimes de la violència de gènere o a qui pateixi qualsevol tipus de violació dels seus drets fonamentals.

10.- Retirada definitiva de la Proposició de Llei Orgànica de Mesures per a la Lluita Contra la Immigració Clandestina del Govern espanyol.

C) IGUALTAT PLENA DE DRETS
11.- Compliment immediat i efectiu dels acords internacionals subscrits per Espanya en matèria d'asil i dret dels treballadors immigrants i signatura de la Convenció Internacional sobre la Protecció dels Drets de Tots els Treballadors Migratoris i els seus Familiars.

12.- Garantir el dret de sufragi actiu i passiu per a les persones immigrades, així com l'exercici dels drets laborals, socials, civils i culturals en règim d'igualtat amb els ciutadans autòctons.